علم امار

علم آمار
با پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهمیت استفاده از روشهای آماری در علوم مختلف
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء
ملزومات گردیده است.
فرآیند آنالیز آماری کمک می کند تا پژوهشگر بتواند از داده های اولیه، اطلاعات مورد
نیاز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتایج را تعمیم دهد . حال درصورتی که حجم
داده ها بزرگ باشد، استفاده از روشهای مختلف آنالیز آماری بسیار خسته کننده و مشکل
خواهد بود . برای همین نیز امروزه از انواع نرم افزارهای مختلف آماری موجود که
قادرند انواع آنالیزهای آماری را انجام دهند، استفاده می شود .
به علت ملزومات پارامتری آماری در بسیاری از تحقیقات ، نمونه ای از آن ها در ای ن
قسمت گنجانده شده ، امید که مورد توجه عزیزان خصوص دانشجویان قرار بگیرد.
سعی پرسنل مرکز پژوهش رایانه ای( گروه آمار) زنده رود ، آشنائی با ملزومات
ضروری است که در انجام محاسبات آماری کاربرد دارد.
از نرم افزار ه ای مختلف که جهت آنالیز آماری داده ها مورد استفاده قرار می گیرند به
انتخاب شده است. تلاش خواهیم کرد که در spss جهت استفاده زیاد و عمومی بودن
فرصت بعدی مطالب لازم در زمینه دیگر نرم افزار های آماری نیز قید شود.
٣
جداول فراوانی
اینکه هر پاسخ را چند نفر از مردم انتخاب کردند اولین چیزی است که در جدول فراوانی
خواهیم دید .اگر پرسشنام ه هایی را پخش کرده باشیم یعنی اگر تعداد افرادی که یک
پاسخ خاص از پرسشنامه را انتخاب می کنند مد نظر با شند آن گاه به این جدول در آنالیز
آماری خود می نگریم اینکه چه گزینه ای توسط چند نفر و جمعاً چندین نفر انتخاب شده
کمترین متغیر را در ردیف اول SPSS در این جدول قابل مشاهد است . جدول پیش فرض
و به ترتیب پایین ، بیشترین متغیر را می آورد ، طوری که بیشترین متغیر د ر آخرین ردیف
و کمترین متغیر در اولین ردیف به طورپیش فرض قرار می گیرد که البته می توان حالت
های متفاوت دیگری در این رابطه ایجاد کرد و به دلخواه آن را تغییر داد . در صفحه بعد
چند نمونه از این جدول را به صورت یک یا دو و یا سه متغیره مشاهده می کنید . باید
متذکر شویم که جداول مذکور به صورت یک ، د و و سه متغیره می توانند ایجاد شوند.
گزارش تخلف
بعدی